Garancija

Reklamacije, saobraznost i garancija

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Tech Poets odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Tech Poets ne postoji ako isporučena roba:

* odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
* ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
* ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
* po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Izuzetno, ukoliko ste prilikom kupovine obavešteni o kraćem roku odgovornosti za saobraznost (polovna roba), period odgovornosti za nesaobraznost je godinu dana.

Tech Poets ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Tech Poets nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, lično u našem maloprodajnom objektu.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj u našem maloprodajnom objektu. Ukoliko je nešto naknadno kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to predočite prilikom izjavljivanja reklamacije.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

VAŽNA NAPOMENA: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže ili registracija na sajtu.

Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti popravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.

U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je popravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i uređaj, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije. 

Nakon toga Tech Poets o svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija prihvaćena, Tech Poets vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu Tech Poetsa, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon).

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Tech Poetsa potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Tech Poets će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Reklamacije u garanciji i van garancije

Kompanija Tech Poets sve reklamacije na Apple proizvode rešava isključivo po strogim Apple standardima kroz ovlašćeni Apple servis.

Garancija proizvođača

Svi Apple računari, iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, Beats modeli kao i dodatna oprema kompanije Apple Inc. dolaze sa jednogodišnjom internacionalnom garancijom koja je validna od datuma kupovine naznačenog na računu. Ova garancija pokriva kvarove i greške izazvane u proizvodnji. Više informacija vezanih za jednogodišnju ograničenu garanciju možete pročitati i pogledati na sledećem linku.

Apple Care

Svi uređaji koji su kupljeni i registrovani sa Apple Care (ili Apple Care +) ugovorom ostvaruju pravo servisa shodno uslovima i odredbama AppleCarea. Više informacija o uslovima i odredbama možete potražiti na sledećem linku.

Program zamene

Program zamene (quality program) aktivira se ukoliko kompanija Apple za određene proizvode otkrije grešku u proizvodnji. Na stranici programa zamene možete pogledati koji su sve programi aktuelni.

Za originalni sadržaj na engleskom jeziku posetite support.apple.com/service-programs.

Saobraznost

Svi Apple računari, iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, Beats kao i dodatna oprema kompanije Apple kupljeni u Srbiji kod ovlašćenih prodavaca dolaze sa dvogodišnjom saobraznošću u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Korisnici koji žele da svoja prava na reklamaciju ostvare u sladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u obavezi su da dostave dokaz o kupovini kod ovlašćenog prodavca.

Korisnici koji su svoje Apple proizvode kupili u Srbiji, iz zvaničnog kanala prodaje, imaju pravo izbora da li reklamaciju žele da reše u skladu sa dobrovoljnom garancijom proizvođača ili u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Apple garancija je dobrovoljna garancija proizvođača. Prava koja su njom predviđena su nezavisna od prava zagarantovanih Zakonom o zaštiti potrošača. U tom smislu, pogodnosti Apple garancije predstavljaju dodatak, a ne zamenu za prava zagarantovana Zakonom o zaštiti potrošača.

Profesionalna podrška

Softverski problemi, softversko podešavanje proizvoda nisu predmet garancije i takve intervencije se naplaćuju po zvaničnom cenovniku.

Kompanija Tech Poets se može pohvaliti sa Apple sertifikovanim inženjerima koji su iskusni i stručni da pruže kompletnu podršku za sve Apple uređaje i prateću opremu.

Reklamacije u garanciji i van garancije

Kompanija Tech Poets je ovlašćeni servis i centar za korisničko iskustvo kompanije Synology.

Garancija proizvođača

Svi Synology NAS serveri i dodatna oprema kompanije Synology Inc. dolaze sa ograničenom garancijom koja je validna od datuma kupovine naznačenog na računu ovlašćenog prodavca.

* Proizvođač garantuje da će proizvod pravilno funkcionisati u garantnom roku.
* Proizvođač će u garantnom roku otkloniti sve kvarove i tehničke nedostatke nastale kod normalne upotrebe hardvera, ukoliko su zadovoljeni uslovi navedeni u listi uslova za ostvarenje garancije, kao i zamenu odgovarajućeg hardvera za novi ako to bude neophodno.

Više informacija vezanih za ograničenu garanciju možete pročitati i pogledati na sledećem linku.

Synology garancija na kupljeni proizvod se dostavlja u vidu propratne dokumentacije (fakture, odnosno fiskalnog računa za perod od 2 godine).

Saobraznost

Svi Synology proizvodi kao i dodatna oprema kompanije Synology kupljeni u Srbiji kod ovlašćenih prodavaca dolaze sa dvogodišnjom saobraznošću u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Korisnici koji žele da svoja prava na reklamaciju ostvare u sladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u obavezi su da dostave dokaz o kupovini kod ovlašćenog prodavca.

Korisnici koji su svoje Synology proizvode kupili u Srbiji, iz zvaničnog kanala prodaje, imaju pravo izbora da li reklamaciju žele da reše u skladu sa dobrovoljnom garancijom proizvođača ili u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Synology garancija je dobrovoljna garancija proizvođača. Prava koja su njom predviđena su nezavisna od prava zagarantovanih Zakonom o zaštiti potrošača. U tom smislu, pogodnosti Synology garancije predstavljaju dodatak, a ne zamenu za prava zagarantovana Zakonom o zaštiti potrošača.

Šta sve pokriva Dyson ograničena garancija?

* Zamena ili popravka motora uređaja (Dysonovo diskrecijsko pravo) ako se pokaže da je neispravan zbog pokvarenih materijala, pogrešnog sklapanja uređaja ili funkcija u garantnom roku. Ako se neki od delova više ne proizvode Dyson će ga zameniti odgovarajućom zamenom.
* Ako je uređaj prodat van EU garancija će važiti samo ako je korišćen u zemlji u kojoj je i kupljen.
* Ako je uređaj prodat unutar EU garancija će važiti samo ako je korišćen u zemlji u kojoj je i kupljen ili ako se uređaj koristi u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Irskoj, Italiji, Holandiji, Španiji ili u Velikoj Britaniji i isti model uređaja se prodaje (sa istim naponom) na tom tržištu.

Šta nije pokriveno garancijom?

Dyson ne pokriva garancijom popravku i zamenu proizvoda ako je neispravnost u radu rezultat:

* Slučajnog oštećenja, ako je neispravnost rezultat nemara ili nepravilnog korišćenja, zanemarivanja i korišćenja koje nije u skladu sa korisničkim uputsvima Dyson uređaja.
* Ako je uređaj korišćen za bilo šta drugo osim za korišćenje u domaćinstvu.
* Ako su korišćeni delovi koji nisu postavljeni prema korisničkim uputstvima.
* Ako su korišćeni delovi koji nisu originalni Dysonovi delovi.
* Nepravilne instalacije (osim ako instalaciju nije uradio Dyson).
* Popravke i prepravke koje je izvela osoba koja nije ovlašćeni Dysonov serviser.
* Zapušenja – molimo pogledajte korisničko uputstvo pod “Traženja zapušenja” za rešenje problema.
* Trošenje kroz redovno korišćenje (recimo osigurač, četka ili slično)
* Korišćenje uređaja za usisavanje krša, pepela, maltera i sl.
* Smanjenje snage baterije zbog redovnog korišćenja (gdje je primjenjivo).

Ako imate pitanja o tome šta je pokriveno garancijom molimo vas da nas kontaktirate.

Saobraznost

Svi Dyson proizvodi kao i dodatna oprema kompanije Dyson kupljeni u Srbiji kod ovlašćenih prodavaca dolaze sa dvogodišnjom saobraznošću u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Korisnici koji žele da svoja prava na reklamaciju ostvare u sladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u obavezi su da dostave dokaz o kupovini kod ovlašćenog prodavca.

Korisnici koji su svoje Dyson proizvode kupili u Srbiji, iz zvaničnog kanala prodaje, imaju pravo izbora da li reklamaciju žele da reše u skladu sa dobrovoljnom garancijom proizvođača ili u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Dyson garancija je dobrovoljna garancija proizvođača. Prava koja su njom predviđena su nezavisna od prava zagarantovanih Zakonom o zaštiti potrošača. U tom smislu, pogodnosti Dyson garancije predstavljaju dodatak, a ne zamenu za prava zagarantovana Zakonom o zaštiti potrošača.

Zaključak

* Kompanija Tech Poets sve reklamacije na Dyson proizvode rešava isključivo po Dyson standardima kroz ovlašćeni Dyson servis.
* Garancija počinje sa datumom kupovine (ili datumom dostave – ako je posle datuma kupovine).
* Potreban vam je račun (originalni primerak) pre nego što se bilo šta počne da radi na uređaju. Bez tog dokaza, sav urađeni posao i ugrađeni delovi se naplaćuju.
Sačuvajte garanciju, fiskalni račun ili fakturu (sa otpremnicom)!
* Svi zamenjeni delovi automatski postaju vlasništvo Dysona.
* Garancija pruža dodatna prava i ne utiče na zakonska prava svakog kupca.